Güneş bu burca 22 Mayıs tarihinde girer ve 2 I Haziran tarihine kadar kalır.  Bu burcun dostu burcu Aslan, düşman burcu Balık burcudur.

İkizler burcunun tesiri altında doğanlar çok mütereddit tabiatlı olurlar. Hiçbir şey hakkında kolay ve kesin bir karara varamazlar. Hayatları devamlı bir surette kararsızlık içinde bocalama ile geçer.


İçlerinde daima yanlış hareket edecekleri korkusu hakimdir. Bu kendilerine güvenlerinin az olduğuna
delildir. Herhangi bir mesele hakkında bir karar verdikleri zaman hemen akabinde keşke böyle bir karara yapmasaydım, bunun aksi en doğruydu diye düşünürler. Bir saatleri bir saatlerine uymaz.
Derhal bir his durumundan bir diğerine geçiverirler.

Bir şeye karşı alaka ve heves duydukları andan bir dakika sonra hemencecik ondan cayı verirler. Bunun için aşkta vefasızdırlar. Aynı zamanda karşısındakilerin de sadakatlarına güvenemezler. Her
şeyde olduğu gibi evlenmeye de gayet güç karar verdiklerinden dünya evine ekseriya pek geç girerler.

 Hatta bazen hiç evlenemezler. Bu tereddütleri yüzünden çok kere işte ve aşkta en büyük fırsatları kaçırırlar. Bu hal onların zekalarının azlığından ileri gelmez. Zira zeki ve kavrayışlıdırlar. Bilhassa muhayyileleri çok işlektir.

Bir meselede bütün imkanları tasavvur ve tahayyül ettiklerinden dolayıdır ki, karar vermek hususunda tereddüde düşerler. İşte bu kararsız ve gelgeç tabiatlı insanlarla bir çatı altında bulunmak, arkadaşlık yapmak hakikaten güçtür.

İkizler burcunda doğanlar, Koç ve Arslan burcunda doğanlarla evlenirlerse muvazeneli bir yuva kurabilirler.

Bir beyzi içinde resmedibilecek derecede armudi bir yüz, yumuşak ve düz etler buğday ten, narin ve düzgün bir vücut, ince ve nazik adaleler, çevik ve maharetli eller, daima yaşından daha genç görünen bir tip, manalı, nafiz, keskin koyu kestane rengi, canlı ve müteharrik gözler.

Uzunca, zayıf ve büküntülü düz ve ucu sivri bir burun, kanatları ince ve uçları yukarı ağız, ince, düzgün ve güzel dudaklar, köşeli çene, uzun ve ince boyun, canlı yürüyüş, hızlı konuşma, şen ve sevimli ses, mülayemet, nezaket, sabırsızlık, etrafındakilerle hüsnü münasebet ve muaşeret, sevimli ve latifeci, müteşebbis, büyük zihin açıklığı yetişen, nafiz, kurnaz ve keskin zeka ve istiğna, utaridlilerin boyları uzunca, gözleri de çukurcadır. Şen ve bir fenalık düşünüyorlarsa güler yüzlüdürler. Saçları pek koyu kestane renginde ve kıvırcıktır. Kendileri kibar yapılı, geniş omuzlu ve sağlam vucutludurlar.


Bu yıldızın tahtı tesirinde doğanlar iyiye yakın oldukları zaman iyi, kötüye yakın oldukları zaman da kötü olurlar. Ediptirler. Fehim ve feraset, nutuk ve belagat, nakış ve kitabet, taharet, rifk, dikkat, zeka, hüner, hile ve hiyanet mümeyyiz özelliklerindedir.

Ekseri bu burcun tesiri altında bulunan kimseler suretle yalan söyleyebilirler ve yanlış bir adımdan maharetle kendilerini kurtarabilirler. Beliğul kelam, fasımı lisandırlar: Cahil olanları
"evezedirler. İyi yalancı, hilekar, dessas, moğfildir. Büyük hırsızlar bu yıldızın fena tesiri altında yetişenler arasından çıkar.

Her türlü iyiliğe kabil iyi olduğu kadar her türlü fenalığa da musait ve kabiliyetti olurlar. Sözleri düzgün olduğu kadar ani teşbihler ve misaller getirmeye muktedirdirler.

İstiklali severler, her türlü ulum ve fünunu tahsite muktedirdirler. Çok açık zihinli olurlar. İhtirasa, esran keşfe, maziye  musaittirler. El işlerine ehildirler. İstediklerini yapabilirler. Kendilerini sıfırdan azami namütenahiye kadar yetiştirebilirler.

Sanatkar olmaktan ziyade fen adamıdırlar. Ticarete de büyük istidatlan vardır. Kendileri becerikli, zeki, çevik, şen, mahir, işgüzar, beliğ olduklan gibi muhibbi fen dahi olduklarından iyi makinist ve mühendis olabilirler. Bu burca mensuplar kendilerini herkese sevdirmesini bilirler ve sevdirirler.


Post a Comment

Daha yeni Daha eski